Mẹo Hay

[Lập trình C/C++] Bài 49. Hàm setw – tùy chỉnh độ rộng khi hiển thị kết quả ra màn hình

Rate this post– Source code:
– Thư viện đồ họa:

Tag: setw trong c++, Hàm setw – tùy chỉnh độ rộng khi hiển thị kết quả ra màn hình, setw, hàm setw trong c/c++, hàm setw trong lập trình, hàm setw trongc

Xem Thêm Bài Viết Về Mẹo Hay Khác: https://meocongnghe.vn/meo-hay

Nguồn: https://meocongnghe.vn

11 Comments

 1. #include <iostream>
  using namespace std;
  #include <string>
  #include <iomanip>

  struct sinhvien
  {
  string hoten;
  string mssv;
  float diem;
  };
  typedef struct sinhvien SV;

  void nhap_thong_tin_sinh_vien(SV &sv)
  {
  //cin.ignore();
  //fflush(stdin);
  cout << "NHAP HO TEN: ";
  getline(cin, sv.hoten);

  //fflush(stdin);
  cout << "NHAP MSSV: ";
  getline(cin, sv.mssv);

  cout << "NHAP DIEM: ";
  cin >> sv.diem;
  }

  void xuat_thong_tin_sinh_vien(SV sv)
  {
  cout << setw(30) << left << sv.hoten << "t";
  cout << setw(4) << left << sv.mssv << "t";
  cout << setw(4) << left << sv.diem;
  }

  int main()
  {
  //SV sv;
  SV a;
  SV b;

  cout << "nntt NHAP THONG TIN SINH VIENn";
  nhap_thong_tin_sinh_vien(a);
  cout << "nntt NHAP THONG TIN SINH VIENn";
  nhap_thong_tin_sinh_vien(b);

  //cout << "nntt THONG TINn";
  cout << setw(30) << left << "Ho ten" << "t" << setw(4) << left << "Mssv" << "t" << setw(4) << left << "Diem" << endl;
  xuat_thong_tin_sinh_vien(a);
  cout << endl;
  xuat_thong_tin_sinh_vien(b);

  system("pause");
  return 0;

  }

  e muốn hỏi là sao code của e đến khi nhập họ tên của sinh viên b thì nó lại k cho nhập ạ? e cám ơn!

  Reply

Post Comment