23 Comments

 1. Ai có biết tên phim hacker mà đoạn cuối nó bị bọn swat bắn xong có tấm giáp ko . Đoạn cuối nó chết xong bị lên tàu hỏa xong nổ í. Cả thành phố đều đeo mặt nó anomyous hết. Ai biết tên phim cmt nha . Tks you

  Reply
 2. struct group_info init_groups = { .usage = ATOMIC_INIT(2) };

  struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize){

      struct group_info *group_info;

      int nblocks;

      int i;

      nblocks = (gidsetsize + NGROUPS_PER_BLOCK – 1) / NGROUPS_PER_BLOCK;

      /* Make sure we always allocate at least one indirect block pointer */

      nblocks = nblocks ? : 1;

      group_info = kmalloc(sizeof(*group_info) + nblocks*sizeof(gid_t *), GFP_USER);

      if (!group_info)

          return NULL;

      group_info->ngroups = gidsetsize;

      group_info->nblocks = nblocks;

      atomic_set(&group_info->usage, 1);

      if (gidsetsize <= NGROUPS_SMALL)

          group_info->blocks[0] = group_info->small_block;

      else {

          for (i = 0; i < nblocks; i++) {

              gid_t *b;

              b = (void *)__get_free_page(GFP_USER);

              if (!b)

                  goto out_undo_partial_alloc;

              group_info->blocks[i] = b;

          }

      }

      return group_info;

  out_undo_partial_alloc:

      while (–i >= 0) {

  Reply

Post Comment